La Biblia en
Anishinaabemowin--Ojibwe--Ojibway

La historia de navidad en  Anishinaabemowin

The Christmas Story in Anishinaabemowin
The following was contributed to our site by Andrew Perschbacher, Baptist missionary to the Saginaw Chippewa Tribe of Mount Pleasant, MI. It was taken from an 1884 translation of the New Testament into the Ojibwe language (Anishinaabemowin). No word-for-word translation for this text is available, but the King James version of the appropriate biblical chapters can be found online at the Electronic Text Center: Matthew 1, Luke 2, and Matthew 2.

Maatiyo 1:18 O'o sa giizhiwebat giiniigit aw Jiisas Krist. Apii sa iniw ogiin Meri'an gaawaawindamaawintiban aw Josep iw jiwiitigemaat, jibwa dash wiitigendiwaat, giikikendaagozi dash aw Merii, iw pinisikaa gii'otabinojiimit gii'ondonzhet imaa nakake iniw Paanizinijin Ojijaagwan.
19 Aw dash Josep iniw gaanaabemijin aw Meri niibwaakanigoban, kaawiin dash ogiinenimasiin iw jiwiimizhishawiagaji'aat, giinendam idash iw gimoj wiiwebinaagobanen.
20 Megwaa dash ono ayiin tazhinaanaagatawendang inaa, iniw Kishemanito otanishinaabeman ogiibinaazikaagon, iw megwaa baawaanaat, o'o dash giigot, Josep, kiin wegwisimik aw Debid, gego wiin shaagwenimoken wii'otapinat aw Merii kiwiitigemaagan; Kichi'ojijaagwan sa wiin iniw wenjiozhiginit iniw anaamina eyaanijin.
21 Oganiigi'an dash iniw ogwisan, JIISAS dash kiga'izhinikaanaa: mimaa aw ge'ikonaamaawaat iniw otaanishinaabeman obataziwini.
22 Kakina sa o'o gii'oniji'izhiwebat, jitibishkoseg iw gaa'ikitopan aw Kishemanito, iw giinotagot iniw otaanwaajigewininiman, o'o giikitot,
23 Ina, oshkinigiikwe taotaabinojiimi, oganiigi'aan dash iniw ogwisan, Emmanuel oga'izhiwinaawaan, iw dash wiin anikanotaming, Kishemanito kiwiijayawigonaan.
24 Apii dash gaakoshkozit aw Josep, giizhijige iw gaa'igot iniw Kishemanito otaanishinaabeman, ogii'otaapinaan dash iniw waawiitigemapanen Meri'an.
25 Kaa dash ogii'onjikikenimaasiin jibwaa niigi'aanit iniw onitamozhaawan ogwisan. Jiisas dash ogiizhiwinan.

Lok 2:1 Giipagami'ayaamagat apii iniw giizhigon, iw gii'onjimaajishkaanig iw otinaakonigewin aw Kaisar Augustus, kakina dash imaa miziwe gaatanakijig jimiigiwewaat iniw zhoonyaan.
2 (Miidash o'o miinitiwin nitam giiozhijigaadeg megwaa giiogimaawiwit aw Sirenios imaa Siriiya.)
3 Kakina dash giimiigiwewaat enashipaat imaa tetibinaawe ototenawiwang.
4 Josap dash gaye wiin giionjimaajaa imaa Galiliing, imaa iw odenaang Nazaret, giizhaat iwidi Joodiiya, ototenaawi aw Debid, Bethlehem ezhinikaadeg, (gaye wiin maa ogiiogitiziminan iniw Debidan,)
5 Giiwiijiwaat iniw Meriian wiiwan, iw gii'aawimigiwewaat iniw zhoonyaan, iw megwaa gii'otaabinoojiimit.
6 Giipagami'ayaamagat dash megwaa imaa ayaat, iniw giizhigon ogii'otisigonan iw jiniigi'aawazot.
7 Ogiiniigi'aan dash iniw nitam gaaogwiisijin, giiwiweginaat dash imaa waabishkiginong, giipagidinaat dash imaa endashiwiisininit iniw awaakaanan, kaa maa ningoji giinatesiinoon iw abinaasowin imaa ashangewigamigong.
8 Gii'ayaawag dash imaa tanakiwining igiw maanishtaanishiwininiwag, ayaawaat imaa kitigaaning, ganaawenimaawaat, gaye ganaawaabamaawaat omaanishtaanishimiwaan tibigatinik.
9 Inaa dash iniw otaanishinaabeman aw Tebeninget ogiipagamishkaagowaan, iw dash obishigendaagoziwin aw Tebeninget giisaagaateni imaa giiwitayii ayaawaat; gaye dash giikichisegiziwaat.
10 Iniw dash ishpiming tazhianishinaaben ogiigowaan, Kego wiin segizikegon. Inaa, kibitibaajimotoninim wenishishingin inaajimowinan, iw kichionaanigoziwin igiw kakina bemaatizijig oganoondaanaawaa.
11 Kiinawaa wenjiniigit o'o nongom giizhigak imaa ototenaawing aw Debid, gebimaaji'iwet, aw Krist, aw Tebeninget.
12 Miisa dash o'o geokikinaawaajijiganiyeg; kigamikaawaawaa aw abinoojii wiiweginiigaazot imaa waabishkiginong, abit imaa endashiwiisiniwaat igiw awaakaanag.
13 Sesikaa dash aw ishpiming tazhi anishinaabe ogiiwiijayaawigon iniw kichimaamaawinoonijin ishpiming gaaonjibaanijin, nagamotaawaanit iniw Kishemaniton, gaye giikitonit,
14 Maano takichitaawendaagozi sa aw Kishemanito eshpe ndagozit, gaye omaa akiing pizaaniiwewin, gaye iw shaawenjigewin taminaawag igiw anishinaabeg.
15 Giipagami'ayaamagat idash, apii igiw ishpiming tazhi anishinaabeg gamaajaawaat inakaken ishpiming, igiw maanishtaanishiwininiwag giigaganoonitiwag, Haw, ambe sa izhaataa iwidi Betleheming jiwaabindamang o'o pegamishkaamagak, aw Tebeninget gaakikendamoninang.
16 Miidash giianiwewibishkaawaat, giimiikaawaat iniw Merii'an, gaye Josapan, gaye iniw abinooji'an shingishininit imaa edashi wiisiniwaat igiw awaakaanag.
17 Apii dash gaawaabindamowaat, giikikendamozhi'iwewag iniw ikitowinan gaainintwaa, giitazhimint aw abinoojii.
18 Kakina dash igiw gaanoondangig giimaamaakaadendamog, iw gaaikitowaat igiw maanishtaanishiwininiwag.
19 Meriii dash wiin ogiiganaawendaanan kakina ono ayiin, giiatot dash imaa odeing.
20 Igiw dash maanishtaanishiwininiwag giikiiwewag maamoyawamaawaat iniw Kishemaniton, onji kakina iniw ayiin gaa'izhinoondamowaat gaye gaa'izhiwaabindamowaat, iw gaa'inintwaa.

Maatiyo 2:1 Azhi sa dash gaaniigit aw Jiisas imaa Bethleheming, iw Joodeaing endagog, megwaa bimaatizit aw Herod gaakichiogimaawit, inaa, giibi'izhaawag dash niibwaakaawininiwag imaa Jerusaleming, waabanong giibi'onjibaawaat;
2 O'o dash giikitowag, Anindi ayaat aw gaaniigit waaotagimaamijig igiw Joowag? Ningiiwaabamaanaan sa iniw otaanangoman iwidi waabanong, nimbi'onji'izhaamin dash iw jikijitwaawiyangid.
3 Apii dash aw Herod kichi'ogimaa gaanoondang ono, giimigoshkadendam, gaye dash gwa kakina imaa Jeroosaleming eaajig.
4 Apii dash gaamaawanji'aat kakina iniw kichisaagiwiijigewininiwan, gaye iniw otozhibiigewininimiwaan igiw anishinaabeg, ogiigagwejimaan dash iniw, tibi getazhiniigigwen aw Krist.
5 O'o dash giinaawaan, Imaa sa Bethleheming iw Judeaing endagog; o'o iginin giizhibiige aw anwajigewinini:
6 Kiin sa Bethlehem, eaayin imaa Jooda tazhiaking, kaawiin apichi noondash kitaapitendaagozisii, epitendaagoziwaat igiw imaa Jooda tazhi ogimaag; kiin sa imaa ayaayin tabi'onjibaa aw kichiogimaa geogimaakandamaawaat iniw nindanishinaabeman Israelan.
7 Apii dash aw Herod gimoj gaanandomaat iniw nibwaakaawininiwan, ogiiwaawinge-gagwejimaan, namaj apii nayaagozigobanen aw anong.
8 Ogiizhinaazhaawaan dash ono iwidi Bethleheming, o'o dash ogiinaan, Maajaayak sa, awinaawinge-nandone'ok aw abinojii; apii dash giimikaweg, piwiindamaawishikeg miinawa, gaye niin dash jibiizhaayaan iw jibikichitwaayag.
9 Apii dash gaanoondaawaawaat iniw kichiogimaan, giimaajaawag; inaa dash iniw anangon, gaawaabamaawaajin iwidi waabanong, giianinigaaniwan, naanaanzh dash igo gii'awiagojing imaa tibishko ayaat aw abinojii.
10 Apii dash wayaabamaawaat iniw aanangon, apichi giikichi'onaanigoziwag.
11 Apii dash gaapiindigewaat imaa wiigiwaaming, ogiiwaabamaawaan iniw abinojii'an, gaye iniw ogiini Meri'an, giikaawisewag idash, gaye giikichitwaawiaawaat: apii dash gaagiitinaamowaat iniw otaayiimiwaan, ogiiminaawaan osaawaashonia, gaye okwezigan, gaye minomaagojigan.
12 Imaa dash apaawenining giionji'igowaat iniw Kishemaniton, iw neyab jiinaazikaawaasiinit iniw Herodan, ningoji dash inakeaa giiani-izhikiwewag iwidi endanakiwaat gii'izhaawaat.
13 Azhi dash giimaajaawaat ogo, inaa, imaa apaawenining ogii'onjiganonigon aw Josep iniw Kishemanito otanishinaabeman, o'o giigwat, Onishkaan, gaye otaapin aw abinojii, gaye iniw ogiin, iwidi dash Egypting izhinizhimon, miidash iwidi ji'ayaayin piniish igo baanimaa miinawa pidajimotonaan; aw ma Herod oganandaawenimaan iniw abinojii'an wiinisaat.
14 Apii dash gaa'onishkaat, ogiiotaapinaan iniw abinojii'an gaye iniw ogiini, megwa tibigatinik; giizhimaajaa dash iwidi Egypting.
15 Miidash iwidi gii'ayaat, gaapij bimaatizinit iniw Herodan, iw jitibishkoseg gaaikitopan aw Tebeninget, giinotaagot iniw anwaajigewininiwan, o'o giikitot, Imaa sa Egypting ningii'onjinandomaa aw ningwis.
16 Apii dash gaawaabandang aw Herod giiwaayezhimigat iniw nibwaakaawininiwan, giikichinishkaadizi, ogiimaajinaazhaawaan dash iniw gaanisaanijin kakina iniw abinojii'an imaa Bethleming eaanijin, gaye imaa giiwitaayii, naazhopiponagizijig gaye dash gwa igiw egashiijig wendaatizijig sa gwa iw apii giiwaawingegagwejimaat iniw nibwaakaawininiwan.
17 Miisa dash giitibishkoseg iw gaaikitopan aw Jeremii anwaajigewinini, o'o giikitot,
18 Iwidi sa Raamaing giinoondawa aw medwegotagendang, gaye medwemaawit, gaye medwe kichi naaninaawewemot, Rachel maawimaat iniw onijaanisan, kaa dash paapaamitansii ano wiiminoteeint, kaa maa ayaasiiwan.
19 Azhi dash gaanibot aw Herod, bina, imaa apawewining, ogii'onjiganoonigoon aw Josep iniw otanishinaabeman aw Tebeninget, imaa Egypting, megwa ayaat,
20 O'o giigot, Onishkaan, gaye otaapin aw abinojii, gaye iniw ogiin, izhaan dash iwidi ota'akiming aw Israel: azhi sa giinibowag igiw waanisaapaneg iniw abinojii'an.
21 Gii'onishkaa dash, gaye ogii'otaapinaan iniw abinojii'an, gaye iniw ogiini, giibi'izhaa dash imaa ota'akiming aw Israel.
22 Apii dash nwaandang ogiimaawinit iniw Arkilaasan imaa Joodiyaing, giinaabishkaawaanit iniw osini Herodan, giigotaji wii'izhaat iwidi: anaawi giiwiindamigat iniw Kishemanitoon onji imaa apaawewining, giizhibake imaa inakakea Galileing.
23 Giibitanaki dash imaa odenang Nazaret ezhinikaadeg; miidash giitibishkoseg iw gaaikitopan igiw anwaajigewininiwag, Nazarewinini sa ta'izhinikaazo.

Lengua ojibwa-Anishinaabemowin
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/algonquin/ojibwa
www.iglesiareformada.com
Idiomas